ศศว.กอ.รมน.ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม และดูงานศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ศศว.กอ.รมน.ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม และดูงานศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๒ เพื่อขอรับทราบภารกิจบทบาทหน้าที่รวมทั้งขอรับองค์ความรู้ในการเตรียมการเรื่องการจัดทำหลักนิยม ตำรา คู่มือทางวิชาการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นในการดำเนินการ จัดทำเอกสารทางวิชาการให้มีมาตรฐานต่อไป